Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van de Tielse volleybal combinatie (TiVoC), gevestigd te Tiel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40157612. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Verwerking gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

 • Lid wordt en bent.
 • Trainer wordt en bent.
 • Scheidrechter wordt en bent.
 • Vrijwilliger bent
 • Leverancier bent van TiVoC        

 

1.2 Persoonsgegevens

Wij verzamelen daarbij maximaal de volgende set met (persoons)gegevens:

 • volledige naam
 • adres (straat, postcode en woonplaats)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • pasfoto (alleen indien er competitie gespeeld wordt in de NeVoBo competitie).
 • telefoonnummer (zowel vast als mobiel telefoonnummer) en bij een minderjarig lid ook van de ouders/verzorgers.
 • E-mailadres lid en bij een minderjarig lid ook van de ouders/verzorgers
 • rekeninggegevens voor het afschrijven van de contributie met een SEPA-machtiging.
 • VOG verklaring in geval u een trainer wordt of bent.

1.3  Doelbinding

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • Een lid te kunnen registreren en op te nemen in de ledenadministratie als lid van de vereniging en NeVoBo.
 • Te kunnen communiceren met de persoon of personen vanuit een verenigingsbelang of een belang vanuit het team of de ledentaken.
 • Verschuldigde bedragen aan de vereniging TiVoC te kunnen innen van de persoon.

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  Contact en vragen

U kunt contact opnemen met het bestuur via E-mailadres info@tivoc.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door TiVoC.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Gebruik

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Dit betekent dat een beperkte groep personen toegang heeft tot het informatiesysteem waarin de persoonsgegevens worden geadministreerd.

Het aanleveren van persoonsgegevens aan vrijwilligers in de vereniging zal zijn toegespitst op alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 • NeVoBo voor de registratie van de persoon als bondslid.
 • registratie van de persoonsgegevens in het informatiesysteem geleverd door Sportlink
 • Financiele administratie van TiVoC.

Deze derden gebruiken de gegevens voor:

 • Relevante registratie bij de volleybalbond als bondslid.
 • Relevante registratie bij de volleybalbond als scheidsrechter.
 • Registratie van de sleutelvrijwilligers van TiVoC bij NeVoBo middels systeem Sportlink.
 • Het kunnen innen van de TiVoC contributie en administreren van de relevante stukken.
 • Het kunnen uitbetalen van declaraties of facturen voor bestellingen of uitgaven ten gunste van TiVoC.

4.3 Foto en film

Om de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten en voor promotie doeleinden, verzamelt en verwerkt TiVoC foto’s en video’s waar leden, bezoeker en/of deelnemers aan activiteiten op kunnen voorkomen. Deze foto’s kunnen worden gedeeld op de website en/of Facebookpagina van TiVoC. Het is aan de maker van het beeldmateriaal om in te schatten of het bewaren en/of delen van het materiaal gepast is. Indien mogelijk dient er toestemming gevraagd te worden aan de betreffende leden. Het is voor ieder lid ten alle tijde mogelijk om bezwaar te maken bij de maker van het beeldmateriaal. Ook kan ieder lid een verzoek indienen om beeldmateriaal in te zien of te laten verwijderen.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 • Lidmaatschap gegevens tot twee seizoenen na einde lidmaatschap. Daarna worden de contactgegevens van de persoon opgenomen in het oud leden archief.
 • Persoonsgegevens van een trainer gedurende het seizoen of seizoenen waarin de persoon trainer is. Daarna alleen de contactgegevens in het oud trainer archief.
 • Persoonsgegevens van een scheidsechter gedurende het seizoen of seizoenen waarin de persoon scheidsrechter is voor de vereniging TiVoC. Daarna alleen de contactgegevens in het oud scheidsrechter archief.

Uw licentie als volleybalscheidsrechter wordt beheerd door NeVoBo. NeVoBo is beheerder van deze licentie en persoonsgegevens en zal gedurende de geldigheid van de licentieduur ook ter beschikking zijn aan TiVoC.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen. De geldende versie van de deze privacy verklaring is gepubliceerd op de website van TiVoC.